Adhezija – privlačna sila med površinama dveh teles v stiku zaradi medmolekulskih sil

Adsorbcija – je vezava molekul iz okolja na površino trdne snovi – poteka v plinih in raztopinah

Akril – Sintetična smola iz akrilne kisline ali njenega derivata. Akrili so prozorni in negorljivi.

Aktivator – substanca, ki poveča zmožnost fluksa, da odstrani oksidacijo in ostale nečistoče iz lepljenih površin

CFC – klorofluoroogljikovodiki (tudi freoni) s kemijsko formulo CFC so plini, ki povzročajo razgradnjo ozona. CFC–ji so zaradi nizke reaktivnosti uporabni kot potisni plin v sprejih in kot hladilni plin.

Čas do začetka želiranja (pot life) – čas, potreben da se zmes začne strjeveti. Merjen v minutah

Čas utrjevanja – časovni okvir, ki ga snov potrebuje da doseže določene lastnosti

Čiščenje s topili – čistilna metoda, pri katerih uporabljamo za čiščenje uporabljamo klorirane ali fluorirane ogljikovodike.

Dilatant – tekočina, ki ima zvišano viskoznost, z zvišano strižno napetostjo

Disperzijsko sredstvo, mehčalo, ali superplastifikator – bodisi površinsko neaktivni polimer ali površinsko aktivna snov, ki jo dodajamo za izboljšanje ločevanja delcev in za preprečevanje nabiranja usedlin. Običajno je sestavljen iz enega ali več površinsko aktivnih sredstev, lahko je tudi plin.

Eksotermna reakcija – je kemijska reakcija, pri kateri se toplota sprošča v okolico

Ekstrakcija ali izluževanje s pomočjo topila – kemijska metoda, ki omogoča prenos molekul želene snovi iz trdne zmesi ali raztopine v drugo tekočo fazo.

Elastičnost – lastnost materiala, da se po deformaciji povrne v prvotno velikost in obliko.

Elastomer – material, ki ga pri sobni temperaturi lahko večkrat raztegnemo na vsaj dvakratno dolžino in se po prenehanju delovanja sile povrne v prvotno stanje.

Enkapsulacija ali ograjevanje – zatesnjevanje ali ovijanje elementa z namenom mehanske zaščite ali zaščite pred vplivi okolja.

Epoksi – strjen končni produkt epoksidnih smol

Epoksidna smola – material, ki tvori ravne verige termoplastičnih in duroplastičnih smol. Epoksidne smole imajo odlične mehanske lastnosti in dobro dimenzijsko stabilnost.

Gel – je poltrden ali trden sistem, v katerem neka snov ali snovi tvorijo ogrodje oz. tridimenzionalno strukturo, v to strukturo pa so umeščene manjše molekule ene ali več tekočin

Gostota – teža materiala v razmerju z volumnom

Hertz – enota za frekvenco. En hertz ustreza enemu dogodku na sekundo

Higroskopičnost – sposobnost absorbcije vode

Impregnacija – zapolnitev odprtin v snovi za preprečevanje absorbcije drugih snovi

Katalizator – substanca, ki občutno pospeši utrjevanje lepila

Kohezija – fizikalna sila, ki medsebojno privlači molekule iste snovi

Kolofonijska tekočina (fluks) – Mešanica kolofonije (smole) in majhnih količin organsko – halidnih ali organsko – kislinskih aktivatorjev

Laminiranje – postopek zaščite tankih materialov. Obstajata dve vrsti laminacije hladna in toplotna.

Lepilo – snov, sredstvo za lepljenje

Mesh – število odprtin na inč

Metoda Shore A – metoda za merjenje trdote materialov, ki se elastično deformirajo.

Metoda Shore D – metoda za merjenje trdote materialov, ki so poltrdi ali trdi

Moč spoja – enota obremenitve napetosti, stiskanja, upogiba, trganja, udarca, striga… zahtevana, da popusti vez.

Modifikator – sestavina, ki izboljša lastnosti

PCB – poliklorirani bifenili so umetne organske spojine iz skupine kloriranih cikličnih ogljikovodikov. So ksenobiotiki in ena najbolj toksičnih snovi, kar jih je ustvaril človek.

Pigment – kemična spojina, ki odraža le določene valovne dolžine vidne svetlobe. Pigmenti so netopne, čvrste snovi, ki se običajno koristijo v obliki prahu skupaj z vezivi (olja, lepila, laki…) in drugih sestavin (npr. vode).

Plazemsko čiščenje – ioni in prosti elektroni v plazenskem pramenu razgradijo nečistoče. Organske nečistoče se oksidirajo in se v glavnem pretvorijo v vodo in ogljikov dioksid.

Poliamid – je termoplast, ki ga odlikujejo izjemno dobre mehanske lastnosti, še posebej natezna, upogibna in tlačna trdnost, izjemna žilavost, nizek koeficient trenja in velika odpornost na obrabo

Polimerizacija – je kemijski proces, v katerem se monomer ali mešanica monomerov pretvori v polimer

Polnilni materiali – keramični ali kovinski delci, dodani za izboljšanje lastnosti polimerov

Polnilo – dodatek, ki se ga doda snovi za izboljšanje njenih lastnosti

Pomarančasta površina – groba površina, ki spominja na površino pomaranče

Posrednik pri utjevanju – katalitični ali reaktivni posrednik, ki če ga dodamo smoli povzroči polimerazacijo.

Površinska napetost – pojav, da se gladina kapljevine obnaša kot prožna plošča. Posledica tega je, da se kapljevine zberejo v kapljice, kot tudi kapilarnost, pojav, da se kapljevina, ki moči podlago, vzpne po stenah ozke cevke.

Predgretje – predhodni proces, s katerim dvignemo temperaturo mediju pred uporabo

Prepreg – tkanina, prepojena z nereagirano epoksi smolo

Razredčilo – reaktivni ali ne-reaktivni dodatek, katerega glavna naloga je, da zniža viskoznost in razredči material, kateremu je bil dodan.

Reologija – interdisciplinarna veda, ki se ukvarja s proučevanjem vedenja snovi v vseh agregatnih stanjih, vključujoč plinast, tekoče, trdno stanje in plazmo

Rok trajanja – časovno obdobje, v katerem je sredstvo mogoče hraniti pri zagotovljenih ustreznih pogojih

Sijaj – je opis načina, kako se svetloba odbija od sveže površine kristala, minerala ali kamnine

Skrčenje – zmanjšanje volumna ali skrček materiala, ki nastane zaradi izhlapevanja hlapnih snovi ali kemijske ali fizične spremembe v materialu

Smola – organski polimer, ki kadar se mu doda trdilo otrdi in tvori termoplast

Strižna trdnost – podatek, ki pove kolikšna sila je potrebna, da prelomi telo po njegovem preseku.

Spajanje – združevanje dveh materialov.

Specifična teža – fizikalna količina za merjenje razmerja med težo in prostornino telesa. V mineralogiji in kemiji trdnin in kapljevin je brezrazsežna količina in je enaka relativni gostoti glede na čisto vodo pri normalnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi, kjer ima največjo gostoto (3,98 °C)

Spoj – povezava, ki nastane ob medsebojnem lepljenju materialov

Staranje – spremembe v lastnostih snovi povezane s časom in izpostavljenostjo različnim pogojem (vlažnost, temeperatura, pritisk)

Topilo – snov, v kateri se pri tvorbi raztopi topljenec

Trdilec – snov ali mešanica snovi, ki jo dodamo materialu da sproži ali pospeši utrjevanje

Utrditev – sprememba v trdnejše stanje

Utrjevanje – spreminjanje fizikalnih lastnosti snovi v trdnejše stanje

Vakuumiranje – odtegnitev, odstranitev določenih elementov; npr. zračnih mehurčkov iz materiala.

Vlažnost – podaja količino vodnih hlapov v zraku ali kakem drugem plinu

Vlažnost absolutna – je izražena kot masa vodne pare na kubični meter zraka

Vlažnost relativna – je določena kot razmerje med absolutno vlažnostjo in nasičeno vlažnostjo (največjo mogočo absolutno vlažnostjo) pri določeni temperaturi.

Zalivanje – podobno kot vlivanje, s to razliko, da je zagotovljeno, da se zapolnijo vse praznine

Zamreženje – povezovanje makromulekul za spremembo fizikalnih lastnosti materialov