1. Uvod

Naša prodaja je izvedena izključno na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev, razen v primeru, če so pisno dogovorjeni drugi pogoji.

2. Cene

Cene veljajo ex works DOSSIS, Kranj, Slovenija in ne vključujejo pakiranja in dostavnine. Prav tako ne vključujejo DDV-ja. Če ni dogovorjeno drugače, gredo vsi ostali stroški, kot npr. transport, zavarovanje, davek, carina, itd., v breme kupca.

3. Pakiranje

Pakiranje se obračuna po dejanskih stroških. V kolikor je lesena embalaža vrnjena v dobrem stanju, vam priznamo 2/3 fakturirane vrednosti embalaže.

4. Odprema

Blago je odpremljeno na stroške in riziko kupca.

5. Dobava

Navedeni dobavni roki veljajo za približne in ne zavezujoče roke. V kolikor je dobavni rok za več kot 4 tedne prekoračil dogovorjeni rok, bo kupec podjetju DOSSIS omogočil primerno podaljšanje roka. Po preteku tega podaljšanega roka je kupec upravičen odstopiti od posla na osnovi pisnega pojasnila. Kupec ni opravičen do nadaljnjih terjatev. Reklamacije na nepopolno ali nepravilno dobavo morajo biti nemudoma pisno zabeležene in predložene, najkasneje pa v roku enega tedna po prejetju blaga. V nasprotnem primeru pravica do uveljavitve reklamacije zapade.

6. Garancija in splošne omejitve odgovornosti

6.1 DOSSIS se obvezuje na pisno zahtevo kupca popraviti ali zamenjati blago, ki je dokazljivo okvarjeno, neuporabno, slabe kvalitete, vsebuje konstrukcijske napake ali je pomanjkljivo izdelano, tako hitro kot je to mogoče. Zamenjano blago postane last podjetja DOSSIS.

6.2 DOSSIS prevzema samo tiste stroške popravila ali zamenjave, ki izvirajo iz podjetja samega. V kolikor okvarjene dele ni možno popraviti ali zamenjati v podjetju DOSSIS iz razloga, na katerega kot dobavitelj nima vpliva, gredo ti stroški v breme kupca.

6.3 Vsi nadaljnji zahtevki, posebno nadomestilo škode in razdrtje pogodbe, so brez izjeme izključeni.

6.4 Garancijska doba znaša 12 mesecev pri enoizmenskem delavniku, 6 mesecev pri dvoizmenskem delavniku in 4 mesece pri triizmenskem delavniku. Šteje se od dneva ex works dobave. V kolikor DOSSIS izvede tudi zagon, velja od dneva zagona.

6.5 Iz obsega garancije so izključeni obrabni deli, poškodbe, ki izvirajo iz normalne obrabe, pomanjkljivega vzdrževanja, neupoštevanje obratovalnih navodil, prekomernih obremenitev, uporabo neprimerne delovne opreme, kemičnih ali elektrolitskih vplivov, pomanjkljivega popravila, kakor tudi vseh ostalih vzrokov na katere DOSSIS nima vpliva.

6.6 Garancija izgubi veljavo, ko kupec ali tretja oseba brez pisnega dovoljenja proizvajalca izvede spremembe na dobavljenem blagu. To velja tudi v primeru, ko kupec ne ukrepa z namenom preprečitve povečanja škode.

6.7 Garancije za blago, ki ne izvira iz obsega dobave podjetja DOSSIS, ne prevzemamo.

6.8 DOSSIS se obvezuje, da bo v tem paragrafu navedene učinkeizpolnil. Vse ostale odgovornosti, posebno nedokazane poškodbe, ne bodo upoštevane.

7. Lastninski pridržek

Dobavljeno blago je last podjetja DOSSIS do polnega poplačila obveznosti kupca iz naročila oz. prodajne pogodbe. Kupcu je prepovedano razpolaganje z blagom izven običajnih poslovnih dejavnosti, kot npr. zastavitev ali poroštvo do tretje osebe. Kupec bo nemudoma obvestil DOSSIS o morebitnem zasegu oz. ukrepih tretje osebe, ki bi morebiti oškodovali lastništvo podjetja DOSSIS.

8. Plačilni pogoji

Znesek računa zapade v dogovorjenem roku. Za zapoznela plačila si DOSSIS pridržuje pravico obračunati zamudne obresti.

9. Uporabljeno pravo, sodna pristojnost, itd.

Za vse pravne odnose med podjetjem DOSSIS in naročnikom veljajo izključno zakoni Republike Slovenije. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je sodišče v Kranju.

10. Veljavnost

Odstopanja od teh Splošnih prodajnih pogojev so veljavna le, če so med pogodbenima strankama pisno dogovorjena.

 

Radovljica, maj 2010